ชุดเสียงไร้สายสำหรับ หมู่บ้าน (ชุดเล็ก)

  *** ติดต่อสอบถามราคาและถามสเป็กได้ที่ จอย 086-7439052, 086-7457943  IDLine: anjoy2522 ***  

  ***  ประกอบด้วย ***   

1.  ชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ  ชนิดไร้สายระบบ  UHF-FM เครื่องส่ง 1 ชุด   

ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

1. เครื่องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงไร้สายพร้อมจ่ายไฟในเครื่องเดียวกัน               จำนวน 1 เครื่อง    

            

 

2.  ชุดควบคุมการออกอากาศ แสดงผลด้วย LED 64 หลอด                                    จำนวน  1  เครื่อง

 

 

3.  เครื่องผสมสัญญาณเสียง                                                                                จำนวน  1  เครื่อง

 

 

4. เครื่องวิทยุเทป แบบกระเป๋าหิ้ว                                                                          จำนวน  1  เครื่อง

 

 

5.  ไมโครโฟนประกาศ                                                                                          จำนวน  1  ชุด

 

 

6. เสาส่งสัญญาณชนิดไดโพน 4 สเต็ก พร้อมสายนำสัญญาณ 20 เมตร                      จำนวน  1 ชุด

 

 

 

 

2.  ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สายระบบ  UHF-FM  ความถี่  420.200 MHz  

ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

  1. เครื่องรับวิทยุ  ชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่ง                  จำนวน  1 ชุด

  2. เสาอากาศภาครับพร้อมขายึด                                                                              จำนวน  1 ต้น

  3. ลำโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว  กำลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ ชุดละ 2 ตัว                       จำนวน  1 ชุด

 

 

Visitors: 44,024