ระบบเสียงตามสาย อัตโนมัติ

คุณสมบัติของระบบเสียงตามสายอัตโนมัติ ที่พิเศษกว่าเสียงตามสายธรรมดา

 Surprised  สามารเลือกการเปิดกระจายเสียงได้เป็นรายจุดหรือรายตัว และสามารถเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวหรือรายจุด

 Surprised  สามารถเลือเปิดกระจายเสียงเป็นโซนได้และสามารถเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายโซน

 Surprised  สามารถปรับเสียงดังหรือเบาเสียงได้โดยอิสระจากเครื่องชุดควบคุมโดยตรง

 

  

 

     

Visitors: 42,769