เครื่องเฝ้าฟังการออกอากาศ

รุ่น  :  JRXU-2

ยี่ห้อ  :  J&T

คุณลักษณะเครื่องเฝ้าฟังการออกอากาศ   

 • ภายในตัวเครื่องรับต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ซึ่งแยกอิสระจากกัน  คือ
 1. ชุดจ่ายไฟ สำหรับภาครับและภาคขยายเสียง
 2. แผ่นวงจรภาครับ ชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียง
 3. แผ่นวงจรภาคขยาย ขนาด ไม่น้อยกว่า 5 วัตต์
 4. มีลำโพงไม่น้อยกว่า 2 ตัว
 5. มีปุ่ม VOCUME  TERBEL  BASS
 • เครื่องรับการกระจายเสียงสามารถแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่งได้โดยตรง
 • ย่านความถี่ใช้งาน 420.200 เมกกะเฮริตซ์
 • ตัวเครื่องรับใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 VAC จากการไฟฟ้าโดยตรง
 • เสาอากาศสำหรับภาครับ
 • บรรจุอยู่ในกล่องโลหะมาตรฐานใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ  220 โวล์

 

 

 

Visitors: 42,770