เครื่องรับเสียงไร้สาย

 

รุ่น : JRXU-1 

ยี่ห้อ :  J&T

คุณลักษณะชุดลูกข่าย (Receiver)  เครื่องรับการกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สายระบบ UHF-FM 

  • ย่านความถี่ใช้งาน 430.2250 เมกกะเฮริตซ์ พร้อมหมายเลขบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม ตามใบอนุญาตให้ ทำ
  • ภายในตัวเครื่องรับต้องประกอบด้วยอุปกรณ์

        1. ชุดจ่ายไฟ สำหรับภาครับและภาคขยายเสียง

        2. แผ่นวงจรภาครับ  ชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียง

        3. แผ่นวงจรภาคขยาย ขนาด ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

  • เสาอากาศชนิดยากิ พร้อมสายชนิด  RG58 และข้อต่อหัวท้าย
  • เครื่องรับการกระจายเสียงสามารถแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่งได้โดยตรง
  • เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายใช้รหัสแบบต่อเนื่องตลอดเวลาการออกอากาศ เมื่อเครื่องรับวิทยุตัวใดตัวหนึ่งไม่มีกระแสไฟจ่ายให้เครื่องรับวิทยุ
  • เครื่องรับจะไม่ทำงานและเมื่อมีกระแสไฟจ่ายให้เครื่องรับวิทยุใหม่อีกครั้ง  เครื่องรับวิทยุจะทำงานได้อย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเปิดเครื่องส่งใหม่
  • ภาคจ่ายไฟ ภาครับและภาคขยายเสียง บรรจุอยู่ในกล่องเหล็กพ่นสีอุตสาหกรรม
  • ลำโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว กำลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 2 ดอก / 1 ชุด

 

 

Visitors: 42,769